Islam: intellektuelle perspektiv (introduksjon)

Skrevet av Urfan Ul Hassan
Desember 2021

"God is a comedian playing to an audience too afraid to laugh" -Voltaire


Mine oversettelser av Koranen kan leses her: en oversikt.


Filosof, oppfinner og matematiker Blaise Pascal (1623-1662) ble kjent for hans "Pascal's wager" som handler om hvorfor det er klokt og avgjørende for mennesker å reflektere over Guds eksistens.

Det er mulig Gud har skapt universet etter en matematisk modell og mennesker med fri vilje. Dersom en følger reglene satt av Gud etter sin frie vilje så vil logikken tilsi at man vil oppnå suksess og en velutviklet karakter og personlighet. Det finnes altså en fasit dersom universet er matematisk designet. En slik modell vil fokusere på menneskets atferd og frie valg - ritualer og blind tro har liten plass i et univers som følger fysikkens lover.

Religioner har et fokus på ritualer, legender, myter og overtro som ikke passer inn i et univers som følger fysikkens lover. I min mening er disse ofte ment som metaforer. Tenkere som Immanuel Kant strevet etter å forene fornuft og tro, mens andre som Kierkegaard mente at det var snakk om et enten/eller valg.

Kierkegaard ønsket å bringe "Kristendommen inn til Kristendommen". Kierkegaard, en eksistensiell og romantisk filosof, kritiserte det moderne samfunnet for å gå vekk fra Gud og at samfunnet var preget av hedonisme. Islam, Kristendom og Jødedom påsto originalt ikke at de var religioner, men "Deen" (System of Life) - et komplett system og oppskrift for at individet og samfunnet skal evolvere, både fysisk og for selvet (Koransk Nafs: self - Bibelsk: soul). Disse ble til klassiske religioner senere over tid da de ble påvirket av tradisjon og kultur. Kierkegaard mente at det kun er et fåtall av mennesker som er faktisk troende.

"It is so hard to believe because it is so hard to obey."
-Søren Kierkegaard


Metaforer og intellektuelle tolkninger

I min mening så inviterer Bibelen og Koranen til abstrakt og metaforisk tenking, f.eks. helvete og paradis kan være allegorier, som også gjelder på jorden som mentale tilstander. Dette kan bevises dersom man analyserer versene nøye, og hvis man tolker versene uten å være påvirket av tradisjon og kultur; se for eksempel kapittel 104 i Koranen. Historiene og metaforene i disse bøkene er for at mennesker skal trekke ut visdom og bruke det i sitt liv, uansett hvilken epoke man lever i. Dante's Inferno er i min mening en metaforisk beskrivelse av helvete, inspirert av Kristendommen. Se psykolog Jordan Peterson sin metaforiske tolkning av "Sermon on the Mount" av Jesus, og hvordan dette kan være relevant for mennesker i dag.

Koranen oppfordrer alle mennesker til å tenke selv og gjøre egen forskning. Koranen promoterer den vitenskapelige metode: stille kritiske spørsmål og undersøke ting på en oppriktig måte (17:36). Ritualer, overføring av tradisjon mellom generasjoner, myter og ekstreme holdninger er alle menneskeskapte og stammer fra annen litteratur, som f.eks historiebøkene kalt hadither i den moderne Islam. Disse bøkene inneholder historier man må være svært forsiktig med da de først og fremst er uverifiserte, har ekstreme utsagn, og de skaper splittelse mellom mennesker. Koranen snakker om at mennesker må være samlet; det spiller ingen rolle om du er fra Pakistan eller om du er fra Island - det er karakteren som er viktig.

Koranen argumenterer for at den må forståes i lys av seg selv. De fleste oversettelser og forståelser av Koranen og Bibelen er påvirket av kultur, historie og tradisjon, og kan derfor være svært misvisende. Se eksempler under.

Jeg anbefaler "Qur'an As it Explains Itself" av Dr. Shabbir Ahmed - et forsøk på oversettelse og forståelse med mindre påvirkning av kultur og tradisjon.

Qur'an 17:36

Do not reach conclusions about that of which you have no knowledge. (Using your senses and intellect, you must verify it for yourself.) Surely, the hearing, the sight and the faculty of reasoning – all of them – will be questioned.


Definisjonen av muslim og islam er ikke det de fleste tror

Ordene muslim og islam stammer fra samme rot-ord i arabisk: Seen-Lam-Meem (SLM). Rot-ordet kan ha flere betydninger som må sees i en helhet. Når man studerer Koranen på denne måten og analyserer rot-ordene brukt i versene så vil man ofte bli overrasket over den faktiske betydningen. Fra Lughat-Ul-Qur'an, arabisk lexicon:

Rot-ordet SLM

1
- utvikle mennesket til sitt maksimum potensial - langt over vår tilstand som evolusjonsdyr i naturen (sa-lima)

2
- klatre en stige som er trygg = as-sullam. Utvikling av karakter og personlighet gjennom å leve ved Guds lover = as-silmu


Rot-ordet SLW

SLW er tradisjonelt oversatt til "bønn". Den faktiske betydningen er annerledes:

I et løp der hesten på 2. plass følger tett på hesten som ligger på 1. plass. To follow closely. 
I Koranen så betyr dette å forsøke å følge Guds regler - i atferd og tenking - så godt man kan.Noen generelle prinsipper fra Koranen oppsummert

Inspirert bl.a. av G.A Parwez sin bok Islam: A Challenge to Religion

- Intellekt er et produkt av evolusjon og når tatt i bruk effektivt så vil denne kraften føre til at individet og samfunnet mottar noe. Intellekt fører til fysisk vekst og er en kraft som til slutt vil alltid føre til at man mottar noe, enten som individ eller samfunn.

- Sjelen/Selvet vokser kun ved å gi vekk. Sjelen stagnerer sin evolusjon dersom man ikke frivillig gir vekk til andre mennesker og samfunn. For eksempel informerer Koranen at et individ skal gi tilbake til samfunnet det individet opplever som overskudd (materielt, kunnskap, tid og lignende). Dette betyr at du kan være materielt svært suksessfull, men vil mangle reell lykke og mening i livet hvis du ikke gir vekk av deg selv til andre mennesker. Dette er i tråd med Sokrates og Aristoteles sin dydsetikk. Sokrates snakket om at utviklingen av dyder var avgjørende for sjelens utvikling, slik som tapperhet, moderasjon, visdom og rettferdighet. Dette stemmer med etikken funnet i Kristendommen og Islam, men disse har i tillegg moralske plikter, slik som Immanuel Kants kategoriske imperativ - universelle lover.

- Både kapitalisme og kommunisme er ideologier som ikke støttes av Koranen, selv om man kan se overfladiske likheter. Av disse to systemene er kommunisme lengst unna Koranske prinsipper. Kort sagt, all land, materie, ressurser o.l. tilhører Gud - ikke staten eller individet. Menneskelig atferd basert på denne anerkjennelsen vil være radikalt forskjellig fra et system med enten kommunisme eller kapitalisme.

- Den moderne verden har et ekstremt fokus på det materielle, og lever i praksis uten en antakelse om Guds eksistens og gudommelige lover - et slikt samfunn vil stagnere evolusjonen til individet og samfunnet. Et slikt samfunn vil bli primitivt, hedonistisk og meningsløst i lengden, uansett om det har en sterk teknologisk utvikling. Historien om Noah og andre budbringere reflekterer budskapet om hvordan nasjoner faller i lengden uten reelle verdier i samfunnet.

- I et optimalt samfunn så bør individets utvikling og evolusjon være i fokus; dette vil føre til en reell utvikling av samfunnet. Platon, Sokrates og Aristoteles hadde lignende refleksjoner. Individet må ikke reduseres til kun en arbeider da det individet er et menneske med et enormt potensial. Mennesker er spesielle i universet.

- Det er ingen mennesker som er herskere over andre og det er ingen mennesker som skal bli hersket. Til Gud tilhører all autoritet og mennesker bør kun anerkjenne Gud som autoritet. Alt i samfunnet bør gjøres basert på den beste informasjon på tidspunktet, gjennom diskusjon og ved å følge objektiv moral satt av Gud. Akkurat som i den vitenskapelige metode så er det sannheten som er autoritet, ikke enkeltindivider uansett titler. Objektiv moral eksisterer ikke uten Gud (se Immanuel Kant), og det finnes kun en objektiv sannhet (alt annet er oppfatninger og tolkninger av sannheten).

- Det er ingen tvang relatert til Islam, det er en invitasjon til individet og samfunnet for deres egen utvikling. Koranen påstår at det er en oppskrift på suksess som man frivillig kan ta imot eller la være.

- Guds eksistens kan bevises gjennom logikken. Guds eksistens kan også bevises gjennom observasjon av universet og naturen; det er en ekstrem høy matematisk sannsynlighet for eksistensen av en intelligent designer. Se argumentene til professor William Lane Craig om "fine tuning of the universe".

Veien videre

Denne artikkelen er skrevet for å skape en oversikt og introdusere noen ideer. Poenget er at Koranen må forskes på uavhengig av tradisjon, myter og kultur. Den må tolkes intellektuelt.

Jeg vil videre skrive artikler med intellektuelle tolkninger av flere vers, og hvordan disse versene og historiene kan være nyttige for oss som mennesker i dag. Jeg vil presentere flere rot-ord analyser.

Min oversettelse av kapittel 93 i Koranen.

Min oversettelse av kapittel 94 & 103 i Koranen.

Trykk her for en oversikt over alle oversettelser.


Gjør din egen forskning, still kritiske spørsmål og ha et åpent sinn - bruk den vitenskapelige metode.