Min oversettelse av kapittel 94 og 103 i Koranen

Kapittel 94 inneholder 8 vers og handler om viktigheten av tålmodighet når en velger å leve ved Guds regler. Resultatene av innsatsen vil vise seg i fysisk form over tid. Det beste resultatet vil være selvutvikling og karakterbygging etter motstand.
Forklaring av rot-ord.

Urfan Ul Hassan
Februar 2022


Kapittel 94

With Him who can be known through signs; He who rules the entire universe; He who provides during times of need, and He who continuously sustains all things.

94:1

Tradisjonell: Did We not expand for you, [O Muḥammad], your breast?

Min oversettelse: Have we not made you comprehend the right path by the way of intellect?

Kommentar: Verset adresserer alle mennesker/leseren, profeten er ikke spesifikt nevnt i teksten.

Rotord: shin-ra-ha ش ر ح: to open, make clear, expand, comprehension, accept the right thing, courage to adopt right path.

Rotord: sad-dal-ra ص د ر: chest, essential part, leader, come back, heart, intellect.94:2

Tradisjonell: And We removed from you your burden

Min oversettelse: Such that We took away your concern;

Rotord: waw-dad-ayn و ض ع: drop something, put it down, placed, remove.

Rotord: waw-zay-ra و ز ر: sanctuary, high mountain one can go to for safety, burden, big responsibility.94:3

Tradisjonell: Which had weighed upon your back

Min oversettelse: Which had made you exhausted on your journey as you constantly put in the effort.

Rotord: nun-qaf-dad ن ق ض: break, open, break agreement, weak camel because of constant travel.

Rotord: za-ha-ra ظ ه ر: back, transport, wealth, highlighted, overpower, help.94:4

Tradisjonell: And raised high for you your repute.

Min oversettelse: And so, We elevated your character as you took these messages to heart.

Rotord: ra-fa-ayn ر ف ع: to elevate, bring closer, make manifest, raise the voice.

Rotord: dhal-kaf-ra ذ ك ر: make something safe, present in heart, memorize, reminder, fame.94:5

Tradisjonell: For indeed, with hardship [will be] ease

Min oversettelse: So indeed with hardship there is also comfort.

Rotord: ayn-sin-ra ع س ر: discomfort, difficulty, hardship, lack of openness.

Rotord: ya-sin-ra ي س ر: soft, easy, abundance, comfort, it became easy, to open and be easy.

Kommentar: Motstand bygger karakter. Karakter er avgjørende i livet. Det som tidligere opplevdes som vanskelig vil oppleves lettere etter at en har mestret motstand og dermed bygd på sin karakter.94:6

Tradisjonell: Indeed, with hardship [will be] ease.

Min oversettelse: Indeed, with hardship is comfort.

Rotord: ayn-sin-ra ع س ر: discomfort, difficulty, hardship, lack of openness.

Rotord: ya-sin-ra ي س ر: soft, easy, abundance, comfort, it became easy, to open and be easy.


94:7

Tradisjonell: So when you have finished [your duties], then stand up [for worship].

Min oversettelse: (Reflect on this experience) Thus, when you are relieved at the end of every journey and success, keep working hard in life.

Rotord: fa-ra-ghayn ف ر غ: empty, pour, attend with full concentration, intend.

Rotord: nun-sad-ba ن ص ب: keep something straight. Support. Hard work. Stress. Hard life.


94:8

Tradisjonell: And to your Lord direct [your] longing.

Min oversettelse: Constantly seek Him who Guides and Sustains your evolution.

Rotord: ra-ba-baب ب ر: Nurture, develop, look after something beginning to end.

Rotord: ra-ghayn-ba ر غ ب: vast, wide, wish strongly for something, vastness of intent.Kapittel 103

Kapittelet inneholder 3 korte vers. Kapittelet handler om tiden som plutselig forsvinner, spesielt for de som ikke følger Guds regler. Koranen gir en løsning på hvordan en skal dominere tiden som raser vekk.

With Him who can be known through signs; He who rules the entire universe; He who provides during times of need, and He who continuously sustains all things.

103:1

Tradisjonell: By time,

Min oversettelse: (Think about your own experience and reflect on the eras of history) Time that suddenly runs out, bears witness

Rotord: ayn-sad-ra; ع ص ر: Time or era, press, long period, raining clouds.


103:2

Tradisjonell: Indeed, mankind is in loss,

Min oversettelse: That mankind is by default in a primal condition that leads to the stagnation of human personality.

Rotord: hamza-nun-sin; أ ن س: man, evident, familiar, comprehend/believe.

Rotord: kha-sin-ra; خ س ر: lost, annihilation, fail, loss of all things (material and non-material, for example loss of honor; psychological qualities or virtues).

Kommentar: I min mening handler dette verset om at mennesker er født inn i verden som alle andre dyr i naturen; de menneskene som begrenser seg selv til dette idealet vil ikke oppleve å se et høyere mål med deres eksistens fordi de har ikke en antakelse om sjelens eksistens, eller om at Guds lover opererer i naturen. Følelser og instinkt vil dominere i et slikt samfunn; nasjoner og individer vil dermed ikke oppnå sitt høyeste potensial.

Mennesker kan erfare at de er høyere enn dyr dersom de velger å leve ved Guds lover. De kan kartlegge effekten av å leve ved Guds lover (f.eks. dydsetikk) på sin egen utvikling; dette innebærer at en må leve ved Guds lover i faktisk atferd og i tenkning (ikke ha et fokus på religiøse ritualer). For eksempel at en ikke stjeler selv når ingen ser på; man stjeler ikke fordi det ødelegger sjelens utvikling (man ødelegger for seg selv og sin karakter), ikke fordi det har konsekvenser på samfunnet eller på grunn av redsel for straff.

Mennesker som antar at universet opererer etter Guds naturlover vil frivillig ha en atferd som legger vekt på dyder. Atferd og tenkning basert på dyder vil produsere suksess over tid. Tenk Sokrates sin dydsetikk, Nietzsches konsept om "Ubermensch" (mestring av seg selv), og Kierkegaards konsept om "leap of faith".


103:3

Tradisjonell: Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.

Min oversettelse: Except for those who trust in God's laws and thus intentionally work toward righteousness; they support each other to be steadfast until the results of their efforts appear in physical reality.

Kommentar: Righteousness = Dyder = Alle gode kvaliteter i mennesker: Tøffhet, rettferdighet, moderasjon, tilgivelse, barmhjertighet og lignende. (Se dydsetikk).

Rotord: hamza-m-n; ن م أ: belief, trust, peace, accept, protected from fear.

Rotord: ain-mim-lam; ع م ل: action with intent, work, skill.

Rotord: sad-lam-ha; ص ل ح: create balance, peace, harmony, act righteously.

Rotord: waw-sad-ya; و ص: joined, to join, intertwined plants, be adviced.

Rotord: ha-qaf-qaf; ح ق ق: undeniably proven right, appear as a solid event or become reality.

Rotord: sad-ba-ra; ص ب ر: striving consistently, steadfast, firm, (patience).